APPETIZERS

APPETIZERS/KHAI VỊ

 • A1 SPRING ROLL

  4.25 $

  CHẢ GIÒ

 • A2 VEGGIE SPRING ROLL

  4.25 $

  CHẢ GIÒ CHAY

 • A3 SHRIMP SALAD ROLL

  4.75 $

  GỎI CUỐN

 • A4 GRILLED PORK SAUSAGE SALAD ROLL

  4.75 $

  NEM CUỐN

 • A5 GRILLED CHICKEN SALAD ROLL

  4.75 $

  GỎI CUỐN GÀ NƯỚNG

 • A6 GRILLED PORK SALAD ROLL

  4.75 $

  GỎI CUỐN THỊT NƯỚNG

 • A10 SHRIMP PAPAYA SALAD

  11.95 $

  GỎI ĐU ĐỦ TÔM

 • A11 BEEF CARPACCIO

  15.95 $

  BÒ TÁI CHANH

 • A7 VEGGIE SALAD ROLL

  4.75 $

  GỎI CUỐN CHAY

 • A8 CHICKEN WINGS

  12.95 $

  CÁNH GÀ CHIÊN

 • A9 SHRIMP MANGO SALAD

  11.95 $

  GỎI XOÀI TÔM