NOODLE SOUP

Món ngon khớ cưỡng

NOODLE SOUP/PHỞ

Phở Beginner/Regular 14.95 $ / Large 15.95 $

 • N1 STEAK NOODLE SOUP

  PHỞ TÁI

 • N2 BEEF BALL NOODLE SOUP

  PHỞ BÒ VIÊN

 • N3 BRISKET NOODLE SOUP

  PHỞ CHÍN

 • N4 STEAK, BEEF BALL NOODLE SOUP

  PHỞ TÁI, BÒ VIÊN

 • N5 BRISKET, BEEF BALL NOODLE SOUP

  PHỞ CHÍN, BÒ VIÊN

 • N6 CHICKEN NOODLE SOUP

  PHỞ GÀ

Phở Adventure/Regular 15.50 $ / Large 16.50 $

 • N10 STEAK, BRISKET, TRIPE NOODLE SOUP

  PHỞ TÁI, CHÍN, SÁCH

 • N7 MR. PHO HOUSE SPEICAL NOODLE SOUP

  PHỞ ĐẶC BIỆT

 • N8 STEAK, TENDON, TRIPE NOODLE SOUP

  PHỞ TÁI, G N, SÁCH

 • N9 STEAK, BRISKET, TENDON NOODLE SOUP

  PHỞ TÁI, CHÍN, GÂN

Bán chạy

MR PHO SPECIALTY/MENU ĐẶC BIỆT

 • S1 HOT & SOUR STEAK NOODLE SOUP

  16.50 $

  PHỞ TÁI CHUA CAY

 • S2 HOT & SOUR SEAFOOD NOODLE SOUP

  16.50 $

  PHỞ HẢI SẢN CHUA CAY

 • S3 SPICY HUE BEEF NOODLE SOUP

  16.50 $

  BÚN BÒ HUẾ

 • S5 GRILLED CHICKEN NOODLE SOUP

  16.50 $

  PHỞ GÀ NƯỚNG

 • S6 GRILLED PORK CHOP NOODLE SOUP

  16.50 $

  PHỞ SƯỜN NƯỚNG

 • S7 NAM VANG SEAFOOD NOODLE SOUP

  16.50 $

  HỦ TIẾU NAM VANG

 • S8 VEGETERIAN NOODLE SOUP

  16.50 $

  PHỞ CHAY